Neoficiální stránky obce

Zamachy


Lud. Böhm: Královské věnné město Mělník a okres Mělnický (Mělník 1892):
(str. 848)Zamachy Velké
(Machy, místo posvěcené černoduchu; Zamachy, osada za místem tím.
Zamachy též místo smluvené, přislíbené.
)

       Zamachy Velké, ves, jsou nejvýchodnější obec v okresu Mělnickém, leží od Mělníka 23 km a 2 km jihovýchodně od Kadlína, v úrodné planině; jsou odděleny úžlabinou od Zamach Malých, jež náležejí k okresu Mladoboleslavskému a jenž byly r. 1796 na pozemcích zamašského dvora poplužního založeny. Blízko Zamach jsou údolí Hluboká a Peklo, porostlá jehličnatým lesem. Na straně severozápadní, na "Hradišti", býval hrad Syslov. Významnější kopec v okolí je "Doubrava". Hlavní zdravé prameny jsou v Pekle; obec zásobuje pramen pod vsí. Zdejší lomy jsou křídového útvaru. Silnice okresní vede do Vtelna a skrze Kadlín do Mšena.
       Stavení jsou v Zamachách vesměs kamenná a většinou břidlicí kryta. Obyvatelé zaměstnávají se rolnictvím; pěstují nejvíce pšenici, řepku, ječmen, řepu, na pozemcích z větší části dobrých. Chov dobytka je pokročilému hospodářství úplně přiměřen; totéž platí o kurách, husách, kachnách a holubech. V zahradách daří se obyčejné ovoce: jablka však vynikají. Jsou zde lesy obecní i soukromé. Při dostatečné rozloze pozemků jest i honitba velmi dobrá. Včelařství je toliko skrovné, jindy bývalo více hleděno. Zelinářství pěstuje se pouze pro domácí potřebu. Plodiny hospodářské odbudou se hlavně do Mělníka po dráze ze stanice Vrutické, asi 8 km vzdálené. Z řemeslníků sluší jmenovati kováře, krejčíhi, řezníka a obuvníka, již dávno zde usazené; mimo to jsou zde dva hostince, obchod smíšeným zbožím a prodej tabáku.
       Sbor dobrovolných hasičů, založený roku 1885 má 26 členů. Sbírky pro ústřední Matici školskou, jakož i pro Severočeskou jednotu bývají každoročně pořádány a místnímu odboru v Kadlíně odváděny. Též literatura bývá všemožně podporována; odebírají se téměř všechny kniky Maticemi vydávané a to nejen v době nynější, nýbrž i dřívější; je zde zakládající člen Matice české od r. 1848. Pouť světí se o sv. Jakubě.
       Pole na "Mořinách" zachovalo své jméno z pohanských dob, kdy snad bývalo místem pohřebním.
       Roku 1847 vyhořely v Zamachách čtyři statky. Jinak nebyla obec od nepaměti neštěstím postižena; kroupy velkých škod nezpůsobily, neúroda byla málo kdy a epidemie nikdy.
       V Zamachách byl rychtářem Jos. Pavlíček (z č. 9) od r. 1776 až do r. 1813, odtud dříve rychtářem později představeným Václav Štěpán (z č. 4) až do r. 1857, představeným a později starostou Jos. Pavlíček (z č. 9) vnuk prvnějšího až do r. 1885 a odtud nynější starosta Jos. Mašek (z č. 1). Významno je, že rychtáři, představení a starostové v Zamachách každý dlouhou dobu úřad svůj zastávali.

*        *        *

       Císař Sigmund zapsal roku 1420 Zamachy a Vtelno Alšovi Škopkovi z Dubé na Dražicích. -- Po válce třicetileté dle konskripce v polovici 17. století, kdy již náležely Zamachy k panství Mělnickému a z části k panství Všeliskému (Zamachy Malé), bylo v Zamachách sedláků 6: Jan Žatecký se 126 str. rolí, 2 str. zahrad, 1 1/4 str. lesů; Václav Štěpán s 105 str. orn.rolí, 2 str. zahrad; Mikuláš Vinařický s 84 str. orn. r., 1 1/4 str. zahrad; Jiří Matěj s 84 str. orn. r., 1 1/2 zahrad; Jiří Beneš se 126 str. orn. polí, 1 str. zahrad, 1 str. lesů; item Mačurovský (pustý, od vlastníka opuštěný) se 100 str. orn. r., 1/2 str. zahrad; suma 625 str. orn, r., 8 1/4 str. zahrad, 2 1/4 str. lesů.; Chalupník usedlý Jiří Záruba, krčmář, s 15 str. orn. r., 1/4 str. zahrad. K tomu poznamenáno: "Tato ves jest náležitě vystavena,role při ní pšeničná, luk žádných, štěpnice výnosné, i pro palivo své porostliny mají."

Úvodní stránka Další informace (*) Historie (*) Současnost (*) Osobnosti
Okolí (*) - mapa Spoje L.Böhm (1892) píše .. Prameny (*) .
(*) připravuje se

Jan Mašek, 20/7/2001